گزارش سمینار کارشناسی ارشد

Agile Enterprise Architecture

معماری سازمانی چابک

این گزارش با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکترشمس تدوین گردیده است.    دریافت فایل

 

 

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .