ضرورت بکارگیری ایده چابکی در استاندارد BABOK

این مقاله در نخستین همایش چابک ایران ارائه شده است.  

دریافت فایل     http://2014.agile.ir

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .