ضرورت بکارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی

این مقاله با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شمس تالیف گردیده و در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات پذیرفته شده است.      دریافت فایل

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .