بایگانی ‘اطلاعات کارشناسی ارشد’

پایان نامه کارشناسی ارشد


بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

گزارش سمینار کارشناسی ارشد


معماری سازمانی چابک
Agile Enterprise Architecture

ضرورت بکارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی


سازمان های مختلف به ویژه سازمان های متلاطم و پرتغییر برای اجرای فرآیند معماری سازمانی دچار مشکلاتی هستند. فرآیند معماری سازمانی بسیار کند و فرسایشی است و در نتیجه موجب شکست پروژه ها می شود. هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلیدهای حل مساله است. چابکی به توانایی پاسخگویی به تغییرات محیط گسترده و متلاطم کسب وکار گفته می شود. متدولوژی ها و چارچوب های چابک تطبیق پذیر هستند. معماری سازمانی چابک به عنوان یک راه حل مناسب برای سامان های متلاطم و پرتغییر است که از افراد و روش های چابک استفاده می کند. استفاده از چارچوب های چابک یا بومی کردن چارچوب های رایج مثل چارچوب زکمن با اصول معماری سازمانی چابک یکی از این روش هاست.