ضرورت بکارگیری ایده چابکی در استاندارد BABOK


این مقاله در نخستین همایش چابک ایران ارائه شده است.  

دریافت فایل     http://2014.agile.ir

نقش های تحلیل کسب و کار


نقش های که بطور معمول تحت عنوان تحلیلگر کسب و کار در دنیای حرفه ای فعالیت می نمایند عبارتند از :

  1. تحلیلگر فرآیند کسب و کار
  2. معمار کسب و کار
  3.  تحلیلگر داده
  4. تحلیلگر سیستم کسب و کار
  5.  تحلیلگر کسب و کار فناوری اطلاعات
  6. مهندس نیازمندی ها
  7.  تحلیلگر سیستم
  8. تحلیگر مبتنی بر تجربه کاربری/قابلیت کارایی

پایان نامه کارشناسی ارشد


این پایان نامه با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شمس تدوین گردیده است.

بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک    دریافت فایل

گزارش سمینار کارشناسی ارشد


Agile Enterprise Architecture

معماری سازمانی چابک

این گزارش با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکترشمس تدوین گردیده است.    دریافت فایل

 

 

ضرورت بکارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی


این مقاله با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شمس تالیف گردیده و در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات پذیرفته شده است.      دریافت فایل