پایان نامه کارشناسی ارشد

این پایان نامه با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شمس تدوین گردیده است.

بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک    دریافت فایل

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

برای ارسال دیدگاه، شما بایستی وارد شوید .